Hansen & Quinn Unit 18

Unit 18 treats the following:

1.  The last of the athematic (-μι) verbs, ἵημι;

2.  Indefinite Relative/Interrogative Pronoun/Adjectives;

3.  Indirect questions

1. τίνας ἀπέκτεινας, ὦ ἀφρονεστάτη θύγατερ;

Whom did you kill, most foolish daughter?

2. ἠρώτᾱ τὴν μῑκροτέρᾱν θυγατέρα οὕστινας ἀποκτείναι.

I asked (my) smaller daughter whom she killed.

3. ἐρώτᾱ τὴν θυγατέρα οὕστινας ἀποκτενεῖ.

Ask (your) daughter whom she will kill.

4. ποῖοι ἀδικώτεροι τῇ δημοκρατίᾱͅ ἐπιβουλεύσουσιν;

What kind of (very) unjust men will plot against the democracy?

5. οὐκ ἐδύναντο οὐδενὶ τρόπῳ μαθεῖν ὁποῖοι τῇ δημοκρατίᾱͅ ἐπιβουλεύσοιεν.

They were not able to learn in any way what kind of men would plot against the democracy.

6. ἤγγειλαν τὸν Σωκράτη μέλλοντα τριῶν ἡμερῶν ἀποθανεῖσθαι.

They announced that Socrates was about to die within three days.

7. (a) τὸν Σωκράτη φατὲ ἀποθανεῖν.    You say that Socrates is dying.

   (b) τὸν Σωκράτη φάτε ἀποθανεῖν.    Say that Socrates is dying.

8. (a) ἀκούσεσθε τὸν Σωκράτη τεθνηκότα.    You will hear that Socrates has died.

   (b) ἀκούσεσθε τοῦ Σωκράτους ἀποθνῄσκοντος.  You will hear Socrates dying.

9. (a) ἐρωτῶμεν ὁπόσους ἀφί̄ετε. 

We are asking how many people you are sending away. (Present Indicative)

(b) ἠρωτῶμεν ὁπόσους ἀφῑεῖτε.   

We were asking how many people you were sending away. (Present Optative)

(c) ἐρωτῶμεν ὁπόσους ἀφεῖτε.  

We are asking how many people you sent away. (Aorist Indicative)

(d) ἠρωτῶμεν ὁπόσους ἀφεῖτε. 

We were asking how many people you sent away. (Aorist Optative/Ind.)

10. ἄφες τόν γε Δημοσθένη, ὦ πονηρέ.

Send away Demosthenes, at least, villain.

11. ἀφῑέντων τὸν τότε τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύσαντα καίπερ ἐχθί̄ω ὄντα.

Let them send away the man who plotted against the people at that time, even though he is more hated.

12. σχὲς τῇ χειρὶ τὸ ὀξύτερον ξίφος.

Hold the sharper sword in (your) hand.

13. ὁποῖοί γ’ ἂν ὦμεν οἱ πολῖται, τοιαύτη ἐστὶν ἡ ἡμετέρᾱ πόλις.

Whatever sort of citizens we are, of such a sort is our city.

14. (a) ἐνταῦθα στήτω ἵνα μάχηται.    Let him stand here so that he may fight.

(b) ἐνταῦθ’ ἀνάστησον τὸ τρόπαιον.    Stand up the trophy here.

15. δίδοτε τάδε τὰ βαρέα ὅπλα τρισὶ τῶν ὁπλῑτῶν.

Give these heavy weapons to three of the hoplites.

16.     (a) παῦσον τοῦτον τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύοντα.

    Stop this man from plotting against the people.

(b) παῦσον τοῦτον τὸν τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύοντα.

    Stop this man who is plotting against the people.

(c) παῦσαι τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύων.

    Stop plotting against the people.

17. χαίρομέν πως οἶνον ὡς ἥδιστον ἐπιτιθεῖσαι ἐπὶ ταῖς τῶν θεῶν τραπέζαις.

We somehow enjoy putting the sweetest wine (as possible) on the tables of the gods.

18. οὐ δύνασαι συνῑέναι, ὦ ἄνερ, οὔτε τὰ ἀληθῶς καὶ σαφῶς λεγόμενα οὔτε τὰ ψευδῆ.

Man, you cannot understand either words spoken truly and clearly or lies.

19. ἔλθετε εἰς τὴν βουλὴν περὶ πολέμου βουλευσόμενοι.

Go to the council in order to deliberate about war.

20. ἴωμεν δὴ καὶ μὴ μέλλωμεν ἔτι, ἵνα μὴ ἀφῶμεν τὸν καιρόν.

Let us in fact go and not delay still so that we may not let go of the opportune moment (miss our chance).

21. ἤκουόν τοι μίαν τράπεζαν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἑορτῇ ἱερὰ̄ν οὖσαν Διός.

I used to hear you know that one table in that festival was holy to Zeus.

22. ἠρωτᾶτε ὅντινα τρόπον ἀφεθεῖμεν.

You were asking (in) what way we were neglected.

23. ὅπως ἂν σὺ βούλῃ, οὕτως ἔγωγε πρά̄ττω.

I, at least, act in whatever way you want.

24. τὴν γνώμην ὀξύτεροι τῶν ἄλλων ἐδόκουν εἶναι οἵτινες ἐν καιρῷ συμβουλεύοιεν τῷ δήμῳ περὶ τῶν μελλόντων.

In judgment they seemed to be sharper than the others, whoever advised the people at the right time about the future.

25. ἴθι ὅποι ἂν βούλῃ.

Go wherever you want.

26. τῶν τῆς πόλεως εὖ ἐχόντων, παυσάσθων λέγοντες οἱ ῥήτορες.

Since the (affairs) of the city are (going) well, let the orators stop speaking.

27. ὅπου ἂν ὦμεν, ἐκεῖ μενοῦμεν.

Wherever we are, there we shall stay.

28. (a) εἰ γὰρ εὐδαίμονες εἶμεν.    If only we may be happy.

(b) εἰ γὰρ εὐδαίμονες ἦμεν.        If only we were happy (now).
(c) εἴθε νῑκῷμεν.            If only we may win.
(d) εἴθ’ ἐνῑκῶμεν.            If only we were winning (now).
(e) εἴθ’ ἐνῑκήσαμεν.            If only we had won.

29. ἆρα ζητῶμέν πως πότερον ἀγαθὸν ἡ δημοκρατίᾱ ἢ οὔ;

Are we to seek somehow whether democracy is a good thing or not?

30. ἠρωτήσαμεν εἰ τὴν δημοκρατίᾱν καταλῦσαι οὐ βούλοιο.

We asked whether you did not want to destroy the democracy.

31. ἠρώτων εἴτε ψευδῆ λέγεις εἴτε τὰ ἀληθῆ.

I was asking whether you were telling lies or the truth (lit.: true things).

32. ψεῦδος μὴ εἴπῃ μηδείς, ἀλλὰ πάντα ὀρθῶς λεγέτω ἕκαστος.
Let no one tell a lie, but let each say everything correctly.

1.  You asked Demosthenes whether, since the enemy were about to flee, he wished to send three swift ships to the island.

ἠρωτήσατε τὸν Δημοσθένη εἰ, τῶν πολεμίων μελλόντων φεύγειν, ἐθέλοι πέμψαι τρεῖς ναῦς ταχείας εἰς τὴν νῆσον.

2.  Are we to kill all those who plotted against the people?

ἀποκτείνωμεν πάντας γε τοὺς ἐπιβουλεύσαντας τῷ δήμῳ;

3.  Let him not say to those who consult with him that he does not trust the two generals.

μὴ λεγέτω τοῖς συμβουλευμένοις αὐτῷ ὅτι οὐ πιστεύει τοῖς δυοῖν στρατηγοῖς. (OR: …τοῖν στρατηγοῖν)

4.  His students heard Socrates saying on the day he died, that his soul, since it was just, would never suffer any evil.

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤκουσαν τὸν Σωκράτη λέγοντα, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐτελεύτησεν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, δικαία οὖσα, οὔποτε πείσοιτο (πείσεται) ούδὲν κακόν.

5.  Whenever you ransom the priests, you will receive all the honors of which you think yourself worthy.

ὅταν τοὺς ἱερέας λύῃ, δέξῃ πάσας τὰς τίμας ὧν σεαυτὸν ἀξιοῖς.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s