Hansen & Quinn Unit 19

Unit 19 covers:

1.  Comparison of Adverbs;

2.  Irregular comparison of Adjectives;

3.  Temporal Clauses with μέχρι, ἕως, πρίν;

4.  Attraction

5.  The verb οἶδα “to know.”

1. σύνοιδα ἐμαυτῇ μακρῷ βελτί̄ων οὖσα τῆς μητρός.

I know that I am better than my mother by a long (way).

2. οὔ φημι ἐκείνην χείρω εἶναι ἢ τὴν μητέρα.

I deny that that woman is worse than her mother.

3. εὖ δὴ οἶδα τὰ̄ς καλλί̄ους εὐδαιμονεστέρᾱς οὔσᾱς τῶν μὴ ἐχουσῶν ἐλευθερίᾱν.

I know well in fact that the more beautiful women are happier than those who do not have freedom.

4. εἰ ἴσως κάκιστός τίς σε ἔροιτο εἰ τὴν πόλιν προδώσεις, τί αὐτῷ ἐρεῖς; συνί̄ης γὰρ τὰ τῆς πόλεως.

If perhaps some very bad man should ask you whether you will betray the city, what will you say to him?  For you understand the (affairs) of the city.

5. τῆς νόσου τῇ πόλει ἐπιπεσούσης, θῡσώμεθα ὡς τάχιστα.

Since the plague has befallen the city, let us sacrifice as quickly as possible.

6. οὐ δὴ διὰ τὸ μὴ διδαχθῆναι ὑπὸ καλλῑόνων διδασκάλων ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι μηδὲν μαθεῖν ὅτι ἀφρονέστατα πρά̄ττουσιν οἵδε οἱ τρεῖς νεᾱνίαι.

(It is) not, in fact, on account of not having been taught by very noble teachers but on account of not being able to learn anything that these three young men act most foolishly.

7. ὡς σωφρονέστατα πρά̄ξομεν ἕως ἄν αἰσχῡνώμεθα τούς γε κρείττους.

We will act most prudently as long as we are ashamed before the better (men).

8. ἥκεν εἰς τὴν νῆσον ὕστερον ἢ ὁ ἀδελφὸς τέτταρσιν ἡμέραις. θά̄ττων γὰρ οὗτος ἐκείνου πολύ.

He had come to the island four days later than his brother.  For the latter (the brother) is much faster than him (the former).

9. πρότερον τρισὶν ἡμέραις ἀπώλετο, οὐ συνεὶς ὅτι πάθοι.

He died three days earlier, not understanding what he suffered.

10. τοὺς ἀπολωλότας ὑπὲρ τῆς ἡμετέρᾱς ἐλευθερίᾱς, ὄντας οὐκ ἐλαχίστους, τῑμᾷ ἡ πόλις. τίς γὰρ κακί̄ων ὢν οὕτως ἀφείη ἂν τόν γε βίον;

The city honors those who have died on behalf of our freedom, since they are not the least.  For who, being rather bad, could throw away his life in this way?

11. μᾶλλον τί̄μᾱ τοὺς ἐμπειροτέρους σαυτοῦ, ἐὰ̄ν καὶ ὀλίγοι ὦσιν.

Honor rather those more experienced than yourself, even if they be few.

12. ὅσῳ πλέονες εἴημεν αἱ σοφαί, τοσούτῳ ῥᾷον τοιούτου γε δήμου ἄρξαιμεν ἄν.

The more (of us) wise women (there should be), the more easily we would rule such a people.

13. ἀεὶ πειθώμεθα οἷς ἥ τ’ ἐκκλησίᾱ καὶ ἡ βουλὴ κατέστησαν.

Let us always obey those whom both the assembly and the council appointed.

14. ᾔδησθά τοι ὁπότε θύ̄σοιεν τήν γ’ αἶγα.

You surely knew when they would sacrifice the goat.

15. τοῦ φίλου συμβουλεύοντος, ἥκει εἰς τόδε τὸ ἱερὸν ὡς τὸν θεὸν ἐρησομένη περὶ τῆς νόσου.

Her friend advising her, she has come into this temple in order to ask the god about the disease.

16. εἴσεισίν πως εἰς τὴν πόλιν ὕστατος πάντων ὧν ἔπεμψας.

He will somehow enter the city last of all those whom you sent.

17. ἆρα ἐνομίζετε τὰ ὑ̄μέτερα ξίφη πολλῷ ὀξύτερα εἶναι τῶν ἡμετέρων;

Did you use to think that your swords were sharper than ours by far?

18. οὐκ ἔστιν ὑ̄μῖν σοφωτέροις γενέσθαι θᾶττον ἡμῶν.

It is not possible for you to become wiser faster than us.

19. ἔφησθα οὐκ ἐξεῖναι ἡμῖν σοφωτέραις γενέσθαι.

You said that it was not possible for us to become wiser.

20. ἅτε νεωτέρῳ τοῦ ἀδελφοῦ ὄντι οὐκ ἐξῆν τῷ Δημοσθένει τῆς οἰκίᾱς ἡγεῖσθαι.

Since he was younger than his brother it was not possible for Demosthenes to rule the family (house).

21. μὴ πιστεύσητε τοῖς ἀμαθεστέροις ὑ̄μῶν αὐτῶν. ἥττους γὰρ οὗτοι.

Do not trust those more ignorant than yourselves.  For they are worse.

22. ᾖσμεν σαφῶς τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ αἰσχί̄ους ὄντας πᾶσι τοῖς πολί̄ταις ὅσοις ἐπαιδευόμεθα.

We knew clearly that the men in the market place were rather shameful to all the citizens whom we were having educated.

23. ᾖμεν εἰς τὴν οἰκίᾱν ἐν ᾗπερ οἱ αἰσχί̄ονες ἦσαν.

We were going into the house in which  the rather shameful men were.

24. τῶν στρατιωτῶν ἀποπεφευγότων, τρόπαιόν που στήσαιμεν.

Since the soldiers have run away, I wish we would set up a trophy somewhere.

25. οὐκ ἂν ἀφείην ὁπόσους ἂν ἕλωμεν πρὶν ἂν χρήματα δῶσιν.

I could not let go however many men we capture until they pay money.

26. ἐνί̄κων που οἱ Ἀθηναῖοι πρὶν τὴν νόσον ἐπιπεσεῖν.

The Athenians, I suppose, were winning before the plague fell upon (them).

27. ἆθλα ἀεὶ οἴσει μέχρι ἂν νεώτερός τις ἔλθῃ εἰς τοὺς ἀγῶνας.

He will always carry (the) prizes until someone younger enters the contests.

28. κέρδους ἕνεκα τὸν ἥττω λόγον μὴ κρείττω ποίει, ὦ χείριστε· μεγίστων γὰρ κακῶν αἴτιος ἔσῃ.

Do not, for the sake of profit, make the weaker argument stronger, O worst of men.  For you will be the cause of the greatest evils.

29. λύ̄πης δὴ τί μεῖζον ἀνθρώπῳ κακόν;

What greater evil is there for man, in fact, than pain?

30. οἶσθα τοὺς προτέρους διδασκάλους μᾶλλον σοφοὺς ὄντας ἢ τοὺς νῦν.

You know that the earlier teachers were more wise than those of today.

31. σύνισμεν ἡμῖν γ’ αὐτοῖς ἴσοι ὄντες τοῖς πατράσιν.

We are aware that we ourselves are equal to our fathers.

32. ἔφησάν τινες τὸν Σωκράτη καινοῖς θεοῖς πιστεύειν.

Some (people) used to say that Socrates believed in new gods.

33. τοὺς ἱππέᾱς εὕρωμεν ὅσους ἀφεῖμεν.

Let us find all those horsemen whom we sent away.

34. ἡγεῖ τὸν σὸν ἀδελφὸν ἀμείνω εἶναι ἢ Σωκράτη;
Do you believe that your brother is better than Socrates?

1.  Since the younger soldiers fought as shamefully as possible, the noblest of the old men will somehow guard the bridge until the enemy go away.

τῶν νεωτέρων στρατιωτῶν μαχεσαμένων ὡς αἴσχιστα, ὁ κάλλιστος τῶν γερόντων φυλλάξει πως τὴν γέφυραν μέχρι ἂν οἱ πολέμιοι ἀπέλθων.

2.  Do you know that Socrates is not worse than Aristophanes?

ἄρ’ οἶσθα τὸν Σωκράτη οὐ κακίονα (χείρωνα) τοῦ Ἀριστοφάνους;

3.  Did you know that the Greeks believed that Zeus was the greatest of the gods?

ἄρ’ ᾔδησθα τοὺς Ἕλληνας νομιζόντας Δία μέγιστον εἶναι τῶν θεῶν;

4.  If the general of the Athenians had led his army to the plain before the enemy came, our grief would have been less.

εἰ ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς ἤγαγε τὸν στρατὸν εἰς τὸ πεδίον πρίν τοὺς πολεμίους ἔλθειν, ἡ ἡμετέρα λύπη ἐλάττων ἂν ἐγένετο.

5.  I shall stay until you stop teaching.

μενῶ μέχρι (ἕως) ἂν παύσῃς διδάσκων.

2 thoughts on “Hansen & Quinn Unit 19

 1. Patrick Hughes

  In number 7 “τούς γε κρείττους” should be translated as “the stronger (men)” rather than “the worse (men)”

  Reply
  1. I. Bondarev Post author

   Of course, it should! Thank you.
   In the end I opted to go with the more generic ” better” rather than ” stronger”.
   Do please point out any errors you come across.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s