Hansen & Quinn Unit 20

The final chapter of the book covers the following:

1.  Verbal adjectives in –τέος, –τέα, –τέον;

2.  Impersonal verbs χρή and δεῖ;

3.  Accusative Absolute;

4.  The verbs κεῖμαι and (impersonal) δοκεῖ;

5.  Some second and third declension nouns (νοῦς, ἄστυ).

1.     (a) ἡ δημοκρατία οὐ καταλυτέα ἐστὶν οὐδενί.

    The democracy must not be destroyed by anyone.

    (b) τὴν δημοκρατίαν οὐ καταλυτέον ἐστίν οὐδενί.

    No one must destroy the democracy.

2.      (a) ἔμοιγε ταῦτα πρακτέον ἐστίν.    I must do these things.

    (b)  ἔμοιγε ταῦτα πρακτέα ἐστίν.        These things must be done by me.

3.  ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντων τῶν Ἑλλήνων ὑμῖν ἀρκτέον ἐστίν.

Men of Athens, you must rule all the Greeks.

4.  οὐδείς τοι πονηρὸς οὐδενὶ τιμητέος.

No base man, you know, must be honored by anyone.

5.  τῶν μαθητῶν ἐπυθόμεθα Σωκράτη, διδάσκαλον τὸν μακρῷ πάντων ἄριστον, τεθνηκότα.

We learned from the students that Socrates, the best teacher of all by far, had died.

6.  οὐ χρὴ τούς γε βελτίονας τῶν χειρόνων ὑπακοῦσαι οὐδέν.

Those who are better ought not to obey those who are worse at all.

7.      (a) ἐφαίνετο ἀρίστη εἶναι.        She appeared to be the best.

    (b)ἐφαίνετο ἀρίστη οὖσα.        It was apparent that she was best.

8.  ὦ ἄνδρες, ἀφέντες τοὺς οὐ μεμαχημένους ἀποκτείνατε τοὺς ἡμῖν αὐτοῖς ἐπιβεβουλευκότας.

Men, send away those who have not fought (and) kill those who have plotted against ourselves.

9.  ἔδοξε πᾶσι τοὺς χειρίστους ἐκ τῆς γῆς ἐξελάσαι.

It seemed best to everyone to drive out the worst men from the land.

10.  ὦ νεανία, δεῖ σε πιστεύειν τοῖς μὴ ἡμαρτηκόσιν.

Young man, you must trust those who have not erred.

11.  ζωγράφων εἰσί που οἱ μὲν χείρους, οἱ δὲ πολλῷ ἀμείνονες.

Of painters, I suppose, some are worse while others are much better.

12.  ὦ ῥῆτορ, σοί γε τὸν ἥττω λόγον οὐ κρείττω ποιητέα.

Orator, you, at least, must not make the weaker argument stronger.

13.  οὐκ οἶδεν εἰ ταῦτα τοῖς ἄρχουσι δοκεῖ.

He does not know if these things seem best to the rulers.

14.  πλεῖστοι τῶν νόμων ὧν ἐθέμεθα κεῖνται καὶ νῦν.  συνίεμεν γὰρ καὶ τότε ὅπως δέοι τοιαύτης γε πόλεως ἄρχειν.

Most of the laws which we set down are in place also now.  For even then we understood how one ought to rule a city of this kind.

15.  θυσίαν δὴ ποιησόμεθα πάντων τῶν ζῴων ὅσων ἂν πέμψῃς αὐτή.

We shall, of course, perform a sacrifice of all the animals  that you yourself send.

16.  δέον μαχέσασθαι, ὦ ἄφρον ὁπλῖτα, ἔφυγες.

When it was necessary to fight, (you) foolish hoplite, you were running away.

17.  ἆρα δεῖ με τούτων τῶν ἀμαθῶν ἀκούειν; ἀπόκριναι, ὦ ἄδελφε.

Must I listen to these ignoramuses?  Answer, brother.

18.  βασιλεῖ δὴ πειστέον. κρείττων γὰρ βασιλεύς.

A king, of course, must be obeyed.  For a king is stronger.

19.  εἴθε ἀεὶ ἐτρέπομεν τὰς τῶν παίδων φύσεις πρὸς τὸ ἀγαθόν.

If only we were always turning the natures of the boys toward the good.

20.  οἵτινες ἂν τοῖς ἀμείνοσι φαίνωνται μὴ πρὸς αἰσχρὰ τὸν νοῦν τρέποντες, τοιοῦτοι ῥᾷστα τῆς πόλεως ἄρξουσιν.

Whoever appears to the better men as not turning his mind to shameful things, such a sort will most easily rule the city.

21.  τούτῳ γε τῷ ῥήτορι χρυσὸν δοῦναι οὔ σε δεῖ, ὦ ἄδελφε. ἐγὼ γὰρ χρήματ’ οὐκ ὀλίγα δώσω.

You do not need to give gold to this orator, brother.  For I will give [him] not a little money.

22.  χρὴ ὑμᾶς γε τοὺς γέροντας ὡς σωφρονεστάτους εἶναι.

You old men, at least, ought to be as wise as possible.

23.  τοὺς νόμους τοὺς κειμένους οὐ καταλυτέον.

One must not destroy the established laws.

24.  ἔφησθά που τὸ δίκαιον τόδ’ εἶναι.  τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν.

You were saying, I suppose, that the just is this: that the stronger rules and has more than the weaker.

25.  ἐν ἐκείνῃ τῇ μάχῃ ἔδει τοῖς Ἀθηναίοις καὶ ἐμπειρίας καὶ σωφροσύνης.

In that battle the Athenians lacked both experience and moderation.

26.  πολλοὶ μὲν οἱ νοῦν οὐκ ἔχοντες, ὀλίγοι δὲ οἱ σοφοί.

Those who do not have sense are many, while the wise are few.

27.  εἰ συνῄδη ἐμαυτῇ αἴσχιστα πεποιηκυίᾳ, οὐκ ἂν ἔχαιρον ἐν ἄστει μετὰ τῶν φίλων παραμένουσα.

If I was aware that I had done the most shameful things, I would not be rejoicing with my friends staying behind in the city.

28.  ὅσους ἀφῆκεν ὁ βασιλεὺς πεφεύγασι πρὸς τὸν λιμένα ὡς εἰς ναῦς τινάς πως ἀναβησόμενοι.  φόβος γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ τάχιστα τελευτῷεν ὑπ’ ἐκείνων ὧν οἶσθά που καὶ σύ.

All those whom the king sent away have run away to the harbor in order to board somehow some ships.  For they had a fear that they might die very quickly at the hand of those (men) whom you also know, I suppose.

29.  οἱ κακίονες μόνον τόδ’ ἐζήτουν, ὁπόθεν ἐξ ἐλαττόνων χρημάτων πλείω ἔσται.

The worse [kind of people] used to seek only this: from where there will be more money out of less.

30.  ἐφοβεῖσθε μὴ θάττονες ὦσιν αἱ τῶν Λακεδαιμονίων νῆες τῶν ὑμετέρων.

You were afraid that the Spartan ships were faster than yours.

31.  ἀφικομένων τῶν συμμάχων, οἱ τεθνεῶτες ἔκειντο ἐν τῷ πεδίῳ.

After the allies (had) arrived, the dead were laid down in the plain.

32.  ἔδοξέ μοι οὗτος ὁ ἀνὴρ δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι δ’ οὔ.

This man seemed to me to seem to be wise both to many other men and most of all to himself, but not to be (wise).

33.  μὴ εὑροῦσαι τἀληθῆ, ὦ ἀμαθεῖς, οὐ ζητήσεθ’ ὡς ἄρισται γενέσθαι.  νῦν γὰρ αἴσχισθ’ ἁμαρτάνετε.

If you do not discover the truth, (you) ignorant women, you will not seek to become as good as possible.  For now you make the most shameful mistakes.

34.  νῦν δὴ ἐπὶ τὰ μείζω τραπώμεθα.  ταῦτα γὰρ πάντα συνεῖμεν.

Let us now, in fact, turn ourselves over to greater things.  For we understand all these things.

1.  We must conquer the enemy.

(α)  οἱ πολέμιοι νικητέοι (εἰσὶν) ἡμῖν.

(β)  ἡμῖν τοὺς πολεμίους νικητέον ἐστίν.

(γ)  δεῖ ἡμᾶς τοὺς πολεμίους νικῆσαι.

2.  I learned by inquiry how much better a poet Aristophanes was than Euripides.

ἐπυθόμην ὅσον ἀμείνονα ποιητὴν ὄντα Ἀριστοφάνη τοῦ Εὐριπίδου.

3.  These orators must speak as beautifully as possible so as to persuade those hearing.

δεῖ τούτους τοὺς ῥήτορας ὅτι κάλλιστα λέγειν ὥστε πείθειν (πεῖσαι) τοὺς ἀκουόντας.

2 thoughts on “Hansen & Quinn Unit 20

 1. Martin

  Hello, and thank you for your work in providing the answer keys to H&Q!

  Where can we find the word “if” in μὴ εὑροῦσαι τἀληθῆ number 33 of lesson 20?

  Merci beaucoup,

  Martin

  Reply
  1. bondarev42 Post author

   Hi Martin, and welcome.

   Re: the “if” in the translation of sentence no. 33: See H&Q p. 216, #6. Briefly, it involves a circumstantial participle being used conditionally — the μή before the aorist participle is part of the protasis of a conditional sentence.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s